Bảng tra cứu 10 thần


Thứ Sáu, 17/04/2020 10:07 (GMT+07)

Việc tìm ra 10 thần trên cơ sở thiên can của trụ ngày (nhật chủ) là điều rất quan trọng để dự đoán là tổ hợp tứ trụ tốt hay xấu. Bạn có thể căn cứ vào can ngày sinh của mình sau đó đối chiếu với các can của trụ năm, trụ tháng và trụ giờ để tìm ra 10 thần.
 

 

Giáp

 

Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý
Giáp Ngang

 vai
Kiếp

 tài
Thực

 thần
Thương

 quan
Thiên

 tài
Chính

 tài
Thất

 sát
Chính

quan
Thiên

 ấn
Chính

 ấn
Ất Kiếp tài Ngang

vai
Thương

 quan
Thực

 thần
Chính

 tài
Thiên

 tài
Chính

 quan
Thất

 sát
Chính

 ấn
Thiên

 ấn
Bính Thiên ấn Chính

 ấn
Ngang

 vai
Kiếp

 tài
Thực

 thần
Thương

 quan
Thiên

 tài
Chính

 tài
Thất

 sát
Chính quan
Đinh Chính ấn Thiên

 ấn
Kiếp

 tài
Ngang

 vai
Thương quan Thực

 thần
Chính

 tài
Thiên

 tài
Chính quan Thất

 sát
Mậu Thất sát Chính

 quan
Thiên

 ấn
Chính

 ấn
Ngang

 vai
Kiếp

 tài
Thực

 thần
Thương

 quan
Thiên

 tài
Chính

 tài
Kỷ Chính quan Thất

sát
Chính

 ấn
Thiên

 ấn
Kiếp

 tài
Ngang

 vai
Thương

 quan
Thực

 thần
Chính

 tài
Thiên

 tài
Canh Thiên tài Chính

 tài
Thất

sát
Chính

 quan
Thiên

 ấn
Chính

 ấn
Ngang

 vai
Kiếp

 tài
Thực

thần
Thương quan
Tân Chính tài Thiên

 tài
Chính quan Thất

 sát
Chính

 ấn
Thiên

 ấn
Kiếp

 tài
Ngang

 vai
Thương

 quan
Thực

 thần
Nhâm Thực thần Thương

 quan
Thiên

 tài
Chính

 tài
Thất

 sát
Chính

 quan
Thiên

 ấn
Chính

 ấn
Ngang

 vai
Kiếp

 tài
Quý Thương quan Thực

thần
Chính

 tài
Thiên

 tài
Chính

 quan
Thất

sát
Chính

 ấn
Thiên

 ấn
Kiếp

 tài
Ngang

 vai

(Theo Dự đoán tứ trụ)
Trả lời