Biết lượng sức mìnhTuy tôi tham ăn như tôi biết chọn cá vừa phải á | cacanhmini.com
——
Even though I’m a glutton, I know how to choose the right fish

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top