Chuyên gia Khoa học Dữ liệu – MSB DF – DXA – 1M417


Job title: Chuyên gia Khoa học Dữ liệu – MSB DF – DXA – 1M417

Company: TNTalent

Job description: with visualizing/presenting data for stakeholders using: D3.js, ggplot, matplotlib, seaborn, plotly, etc. Experience with cloud…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Fri, 12 Jan 2024 06:39:15 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top