Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng


Job title: Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng

Company: SHB

Job description: , Hibernate, Transaction Management, Struts, JSP/Servlet, JDBC, JavaScript, HTML, CSS, .NET, MVC Có hiểu biết và kinh nghiệm sử…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Fri, 08 Dec 2023 01:55:28 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top