Digital Marketing Officer


Job title: Digital Marketing Officer

Company: IDP Education

Job description: analytics, Google Adwords, etc. Knowledge of Social media, Google Analytics, Website, SEO, CSS, and web development tools…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Mon, 22 Jan 2024 23:27:04 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top