Frontend Tech Lead


Job title: Frontend Tech Lead

Company: Niteco Vietnam Co., Ltd

Job description: including but not limited to HTML, CSS (SASS, LESS, Critical), various JS frameworks/libraries. Good understanding…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 27 Dec 2023 23:40:58 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top