Full Stack Developer


Job title: Full Stack Developer

Company: Dikshatek

Job description: experience as a Developer with Node. JS(Nest.js, Next.js, Express, etc.) & Vue.js/ ReactJS – [Optional] AWS (especially…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 20 Dec 2023 23:26:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top