Head of Product


Job title: Head of Product

Company: Manpower

Job description: phẩm online và offline, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo cho CEO. Vai trò này sẽ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc… mục sản phẩm. o Đảm bảo tính độc đáo và hiệu suất của sản phẩm. Báo Cáo và Giao Tiếp: o Báo cáo trực tiếp cho CEO

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Thu, 14 Dec 2023 23:21:44 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top