Idle Hereos – anh hùng ánh sáng – Sự kiện đổ xúc sắc quá hên được nay rương 200 có thêm 1 copy itathIdle Hereos – anh hùng ánh sáng – Sự kiện đổ xúc sắc quá hên được nay rương 200 có thêm 1 copy itath.
Sau 7 lần event đổ xúc sắc mới được 1 lần dc 200. Hy vọng kết thúc được luôn rương 230 thì ngon quá.

Trả lời