NET Developer


Job title: NET Developer

Company: Zachary Piper Solutions

Job description: net, .NET, C#, MVC, JavaScript, Visual Studio, VisualStudio, HTML, .NETcore, .NET core, Source Code Control, Linux, full…

Expected salary: $100000 – 125000 per year

Location: Virginia Beach, VA

Job date: Sat, 10 Feb 2024 08:09:46 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top