Senior Backend Engineer


Job title: Senior Backend Engineer

Company: NodeFlair

Job description: skills – Professional English Preferred skills and experiences – Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 02 Jan 2024 23:23:49 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top