Senior Software Engineer, Backend


Job title: Senior Software Engineer, Backend

Company: Grab

Job description: be a good coder in any language (C++, C, Java, Scala, Rust, Haskell, OCaml, Erlang, Python, Ruby, PHP, Node.JS, C…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 20 Dec 2023 03:36:10 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top