mới có 2th tuổi thoy mà e nó đã biết tập thể dục rèn luyên sức khoẻ r nhá