Xem tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn

Theo truyền thống, xem tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn là chọn người phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm nay  là:

Nhâm Tý 1972 (Tốt), Canh Thân 1980 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Qúy Sửu 1973 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm nay là:

Giáp Thìn 1964 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

1. Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc; Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa; Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ; Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu; Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ; Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu; Không tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

2. Tuổi xông nhà 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc; Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa; Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ; Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu; Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ; Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu; Chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Tuổi xông nhà 1989 (Kỷ Tỵ – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc; Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa; Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ; Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu; Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ; Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu; Rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

4. Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

6. Tuổi xông nhà 1942 (Nhâm Ngọ – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Không tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Tuổi xông nhà 1973 (Qúy Sửu – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) với địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi xông nhà 1977 (Đinh Tỵ – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thổ khắc Thủy => Không tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Tương Hình (Dậu chống Dậu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Không tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Nhâm của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Tương hình (Thìn chống Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Trả lời