Full-Stack Developer


Job title: Full-Stack Developer

Company: Manpower

Job description: programming languages: Python, Nodejs, PHP, Ruby Experience with at least one CMS platform such as: WordPress, Strapi Web…

Expected salary: 60000000 per year

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 28 Mar 2024 01:06:49 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top