Cloud Engineer


Job title: Cloud Engineer

Company: Manpower

Job description: communication skills. At least 2 years of experience in relevant field. Experience in programming JavaScript (Node.js), .NET, Java…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 11 Jan 2024 02:37:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top