NET Software Architect, KMS Healthcare


Job title: NET Software Architect, KMS Healthcare

Company: KMS Healthcare

Job description: with web development technologies (HTML, CSS, JavaScript) and front-end frameworks (e.g., ReactJS, Angular, VueJS, KnockoutJS…

Expected salary:

Location: Đà Nẵng

Job date: Sat, 23 Dec 2023 23:29:43 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top