Part Time Evening Floor Tech


Job title: Part Time Evening Floor Tech

Company: PJS of Texas, Inc.

Job description: . Job Skills / Requirements PJS is looking for a part time evening Floor Tech to work approximately 20 hours per week in…

Expected salary: $17 per hour

Location: Austin, TX

Job date: Fri, 15 Dec 2023 08:35:56 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top