Senior Fullstack Developer


Job title: Senior Fullstack Developer

Company: Grab

Job description: Knowledge of and experience working in front-end programming languages (Javascript, HTML, CSS). Knowledge of Git, SSH…

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Fri, 22 Dec 2023 03:50:16 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top